พระครูอุทัยธรรมสาคร (หลวงพ่อมาลัย)
เจ้าอาวาสวัดบางหญ้าแพรก
   

ผู้รวบรวมและจัดทำ
นายจำเริญ โพธิ์ปั้น
การศึกษา :
รัฐศาสตร์การปกครอง
ม.รามคำแหง

Webmaster
นายชัยพร โพธิ์ปั้น
การศึกษา : ปริญญาโท
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
info@watbangyapraek.com

Programer
นางสาวรัตนบดี โพธิ์ปั้น
การศึกษา : ปริญญาโท
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
วิทยาการคอมพิวเตอร์

Script Editor
ว่าที่ร้อยตรียุรนันท์ โพธิ์ปั้น
การศึกษา : ปริญญาโท
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย